komunikat
piątek, 03 grudnia 2010 20:59

KOMUNIKAT

23 listopada 2010r w gmachu MEN odbyło się spotkanie grupy roboczej do spraw czasu i warunków pracy nauczycieli na temat projektów arkuszy monitorowania szkół w zakresie wykorzystania godzin, o których mowa w art.42.ust.2 pkt 2 lit a i b ustawy KN. Stronę SKOiW NSZZ „Solidarność" reprezentowali A.Antolak. R.Laskowski.

 

Po przedstawieniu projektu „arkusza monitorowania" strony przedstawiały swoje uwagi i propozycje zmian do poszczególnych punktów.

 

Przedstawiciele Solidarności oświatowej podtrzymali bardzo krytyczną ocenę wprowadzenia w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela obowiązku realizacji dodatkowych 1-2 niepłatnych godzin tygodniowo przez nauczycieli , przypomnieli iż przedmiotowy artykuł został zaskarżony do TK.

Odnosząc się do przedstawionego projektu, zaproponowali wiele konstruktywnych propozycji zmian, które zostały przyjęte, min:

1)      stworzenie arkusza o podobnej treści skierowanej do nauczycieli,

2)      zamieszczenie takiego arkusza w formie elektronicznej na stronie internetowej MEN, kuratoriów

3)      wprowadzenie kafeterii (wag) do poszczególnych pytań

4)      dodanie zapytania o wycieczki jako formę realizacji

5)      dodanie zapytania:

•      Czy w szkole wystąpiły sytuacje/ przypadki, kiedy zajęcia nie odbyły się z przyczyn nie leżących po stronie nauczyciela, Jeżeli tak czy godziny te są zaliczone do rozliczenia godzin, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit.a i b,

•      Czy w związku z wprowadzeniem nowego zapisu art. 42 ust. 2 pkt 2 lit.a i b KN zmniejszono nauczycielom dotychczasowy zakres czynności wynikających z realizacji zadań statutowych szkoły

•      Czy w roku 2009 lub 2010 zmniejszeniu uległ w szkole wymiar zatrudnienia na stanowisku nauczyciela wychowawcy świetlicy
Jeżeli w odpowiedzi zaznaczono TAK, proszę podać o ile wymiar ten zmniejszono: w roku 2009.... w roku 2010....

A. Antolak 2010-11-27