Dokumenty Rady Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność; Kielce, 6 lipca2010 r.
środa, 04 sierpnia 2010 20:41

Dokumenty Rady Sekcji Krajowej - lipiec 2010

Uchwała

Rady Sekcji Krajowej Oświaty i wychowania NSZZ Solidarność

w sprawie przekazania listu do nauczycieli

Rada SKOiW zobowiązuje struktury oświatowe: zakładowe, międzyzakładowe i regionalne do upowszechnienia listu informacyjnego poprzez przesłanie lub przekazanie bezpośrednio każdemu nauczycielowi przed rozpoczęciem roku szkolnego. Treść listu ma na celu poinformowanie środowiska oświatowego o aktualnej sytuacji w oświacie i zagrożeniach wynikających ze zmian w prawie oświatowym.

 

 

Stanowisko

Rady Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność

w sprawie zmian w rozporządzeniu dotyczącym ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.

Rada Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” wyraża stanowczy sprzeciw wobec propozycji zapisu zawartej w załączniku nr 2 do projektu rozporządzenia MEN w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół, dotyczących organizacji dla uczniów
klas I-III zajęć wychowawczo- opiekuńczych w czasie ferii letnich i zimowych. Zapis ten pozostaje w sprzeczności z art. 64 KN określającym prawo do urlopu wypoczynkowego nauczyciela.

Jego realizacja może spowodować również nieprawidłowe wykorzystanie przez dyrektorów szkół dodatkowej godziny (tzw. karcianej) oraz zwiększenie czasu pracy nauczycieli.

Nie przekonują nas wyjaśnienia MEN, iż propozycja ta ma na celu jedynie „usystematyzowanie w prawie oświatowym dotychczasowych praktyk nie wprowadzając dodatkowych obowiązków dla nauczycieli.

W ocenie Rady SKOiW nie ma powodów wprowadzania tak kontrowersyjnych zapisów w sytuacji, gdy aktualny stan prawny pozwala samorządom
na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich
i zimowych.


Stanowisko

Rady Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność

w sprawie 30% podwyżki dla nauczycieli

Rada SKOiW żąda od obecnego Prezydenta Elekta spełnienia przedwyborczego zobowiązania realizacji 30% podwyżki płac dla nauczycieli.

Oczekujemy, że Prezydent Elekt we współpracy z rządem zapewni realne środki finansowe na ten cel, co znajdzie odzwierciedlenie w rozporządzeniu „płacowym” obowiązującym od 1 września 2010 roku.

 

Pismo do premiera

Pan

Donald Tusk

Premier Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Premierze,

Rada Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”
z rozczarowaniem i niepokojem przyjmuje brak odpowiedzi na petycję
z dnia 15 czerwca 2010 roku dotyczącą merytorycznego spotkania w sprawie problemów występujących w polskiej oświacie.

Pamiętając wielokrotne zapewnienia o szczególnej trosce, jaką oświata powinna być otaczana, pragnęliśmy przedstawić Panu Premierowi efekty nieodpowiedzialnych eksperymentów przeprowadzanych w polskich szkołach przez Panią Minister Katarzynę Hall.

Wierzymy, że kierując się ustawową zasadą równego traktowania organizacji związkowych, tym razem nie odmówi Pan Premier rozmowy z nami, podobnie jak miało to miejsce w przypadku spotkania ze Związkiem Nauczycielstwa  Polskiego

Zapraszamy na posiedzenie Rady Sekcji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

Rozumiejąc wielość zadań wynikających z pełnionego przez Pana Premiera urzędu, prosimy o wyznaczenie terminu spotkania, które, ze względu na powagę sygnalizowanych w petycji zagadnień, powinno odbyć się przed 31 lipca 2010 roku.

Ze względów organizacyjnych informację o miejscu obrad Rady podamy natychmiast po ustaleniu przez Pana Premiera terminu.

 

Pismo do MKiDN

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Warszawa

W nawiązaniu do pisma nr DEK/2529/10 z dnia 30 marca 2010 roku informuję, że Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”
w dalszym ciągu podtrzymuje postulat podwyższenia wynagrodzeń
dla pracowników administracji i obsługi placówek, dla których organem prowadzącym jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Fakt, iż
w budżecie ministerstwa nie zostały przewidziane środki na wzrost wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi przynajmniej o wskaźnik określony w ustawie budżetowej oznacza, że Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, jako organ prowadzący, zostało potraktowane
w sposób wyjątkowy i krzywdzący, gdyż jednostki samorządu terytorialnego takie zwiększenia otrzymały.

W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie przyczyn tego szczególnego potraktowania pracowników w szkołach prowadzonych przez MKiDN.

Przyjmując z pełną powagą zapewnienie dotyczące starań
z pozyskania dodatkowych środków, prosimy również o informację odnośnie efektów tych działań.