Komunikat WZD Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność"
poniedziałek, 07 czerwca 2010 08:15

Gdańsk, 22.05.2010 r.

KOMUNIKAT PRASOWY
z obrad XXIV Walnego Zebrania Delegatów Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność” w Gdańsku w dniach 20-22 maja 2010 r.

 

Walne Zebranie Delegatów wyraziło oburzenie z powodu odrzucenia przez Panią Minister Edukacji Narodowej Katarzynę Hall zaproszenia do osobistego udziału w debacie na temat statusu zawodowego polskich nauczycieli na Walnym Zebraniu Delegatów Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność” w dniu 22 maja 2010 roku (oficjalne zaproszenie zostało skierowane 24 kwietnia 2010 roku). Delegaci odczytali to jako wyraz odmowy uczestnictwa w dialogu na temat najważniejszych spraw dla polskiej oświaty, szczególnie w obliczu zapowiadanej likwidacji Karty Nauczyciela.

Podaną przyczynę nieobecności uznajemy jako celowe i zamierzone uchylanie się od rozmów z NSZZ „Solidarność”. Zachowanie Pani Minister w pełni potwierdza, że nasze wotum nieufności z czerwca 2008 roku było w pełni uzasadnione i jest nadal aktualne – napisali Delegaci w specjalnym stanowisku. Obecnej na WZD Urszuli Martynowicz - dyrektor Departamentu Strategii MEN - wręczono XXI Postulatów dla Naprawy Polskiej Oświaty (załączamy je do komunikatu).

Delegaci XXIV WZD Sekcji Krajowej dokonali wyboru władz na następną kadencję 2010-2014. Nowym przewodniczącym SKOiW NSZZ „S” został Ryszard Proksa – dotychczasowy szef zespołu płacowego SKOiW. Stefan Kubowicz - długoletni przewodniczący SKOiW - który nie kandydował na tę funkcję, został honorowym przewodniczącym Sekcji Krajowej. Wybrano także Radę Sekcji Krajowej, Komisję Rewizyjną oraz delegatów na Kongres Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ „S”.

WZD przyjęło uchwałę o zadaniach Sekcji na nową kadencję i szereg innych dokumentów odnoszących się do aktualnej sytuacji w oświacie, m.in. o proteście w obronie Karty Nauczyciela, wyższych nakładach na edukację i zwiększeniu płac w oświacie, wycofaniu zapisów o realizacji dodatkowych 2 godzin zajęć edukacyjnych z uczniami i w sprawie pakietu siedmiu rozporządzeń dotyczących szkolnictwa oraz opieki nad dziećmi i młodzieżą specjalnej troski, powodujących olbrzymie zaniepokojenie i protesty środowisk szkolnych.

Delegaci zaapelowali do wszystkich struktur Związku o niesienie wszelkiej możliwej pomocy powodzianom.