Stanowisko 4/2010
poniedziałek, 07 czerwca 2010 07:53

Gdańsk 22 maja 2010 roku

Stanowisko nr 4/2010
Walnego Zebrania Delegatów
Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

w sprawie obowiązkowych – dodatkowych godzin w szkole
z dnia 22.05.2010 r.

 

Walne Zebranie Delegatów, po raz kolejny stwierdza, że uchwalony 21 listopada 2008 roku, w nowym brzmieniu, art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela, jest bublem prawnym. Zapis ten jest sprzeczny z polskim i międzynarodowym prawem pracy.

 

Wprowadzeniu w życie tych rozwiązań towarzyszy chaos prawny i organizacyjny:

 1. Brak spójności zapisów w Karcie Nauczyciela, brak jednoznacznej interpretacji przepisów. Do dnia dzisiejszego Ministerstwo Edukacji Narodowej nie odpowiedziało na wiele szczegółowych pytań, które skierowały struktury Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.

 2. Brak w wielu szkołach wolnych sal do realizacji dodatkowych godzin.

 3. Brak uczniów chętnych do udziału w dodatkowych zajęciach, ponieważ mają wypełniony tygodniowy plan zajęć i nie można, przy takim przeciążeniu godzinowym, zmuszać ich do nadmiernego wydłużania pobytu w szkole (np. w szkołach zawodowych).

 4. Trudności z organizacją tego typu dodatkowych zajęć szczególnie
  na terenach wiejskich – w szkołach, gdzie uczniowie są dowożeni.

 5. Coraz bardziej realne obawy nauczycieli, że będzie to kolejny instrument prowadzący do nierównego traktowania nauczycieli. Ta sytuacja powoduje bezpodstawne zróżnicowanie nauczycieli wykonujących zajęcia dydaktyczne w ramach godzin do dyspozycji dyrektora, o których mowa w § 2 ust. 5 rozporządzenia MEN ws. ramowych planów nauczania, które to godziny są płatne i realizujących zajęcia tego samego typu, określone
  w art.42 ust.2 pkt 2 Karty Nauczyciela, co oznacza wykonywanie zajęć bez wynagrodzenia.

 

Walne Zebranie Delegatów stanowczo protestuje przeciwko:

 1. praktyce likwidacji etatów nauczycielskich w świetlicach szkolnych i zastępowania ich nauczycielami realizującymi opiekę świetlicową w ramach tzw. 19 godziny. Takie postępowanie może doprowadzić do obniżenia bezpieczeństwa dzieci oraz wypaczenia roli świetlicy szkolnej. Nauczyciele mogą wspomagać pracę świetlicy, a nie zastępować jej.

 2. wykorzystywaniu dodatkowej godziny na doraźne zastępstwa,

 3. administracyjnemu określaniu minimalnej liczy uczniów uczestniczących w zajęciach, gdy zgodnie z ustawą można realizować dodatkową godzinę z 1 uczniem,

 4. zmuszaniu do realizacji dodatkowej godziny w soboty,

 5. rozliczaniu przez dyrektorów realizacji dodatkowej godziny w czasie krótszym niż przewidziane ustawą 6 miesięcy.

 

Przypominamy, że Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” na wniosek Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania zawnioskowała do Prezydenta RP, Rządu i Parlamentu o likwidację zapisu art. 42 ust. 2 pkt 2 KN, który jako prawnie wadliwy wprowadza w szkołach chaos organizacyjny. Sprawa jest tym bardziej pilna, gdyż występujące już nieprawidłowości nasilą
się po wprowadzeniu od 1 września 2010 roku, drugiej dodatkowej godziny
do realizacji.

 

Przewodniczący WZD SKOiW

NSZZ „Solidarność”

Teresa Misiuk