Stanowisko 3/2010
poniedziałek, 07 czerwca 2010 07:48

Gdańsk 22 maja 2010 roku

Stanowisko nr 3/2010
Walnego Zebrania Delegatów
Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

w sprawie obrony Karty Nauczyciela
z dnia 22.05.2010 r.

 

Walne Zebranie Delegatów protestuje przeciw planom likwidacji Karty Nauczyciela, wyrażanym przez przedstawicieli niektórych ugrupowań politycznych.

Odrębne regulacje praw i obowiązków nauczycieli istnieją w Polsce już od 1926r. Kartę Nauczyciela uchwalono w 1982 r. po Sierpniu ’80 w wyniku rozmów i uzgodnień ówczesnych władz z NSZZ „Solidarność”. Ten akt prawny o charakterze układu zbiorowego gwarantuje, mimo wielokrotnych nowelizacji, bezpieczeństwo wykonywania zawodu nauczyciela.

Specyfikę tego zawodu, jego status nie mogą określać przepisy ogólne, w tym także Kodeks Pracy. Na całym świecie kwestie zawodu nauczycielskiego regulują odrębne dokumenty – układy zbiorowe pracy lub specjalne ustawy.

Delegaci Walnego Zebrania zwracają się z apelem do ugrupowań politycznych, opracowujących przedwyborcze programy dla edukacji, aby zamiast czynić przygotowania do likwidacji Karty Nauczyciela, podejmowali działania zmierzające do poprawy sytuacji materialnej nauczycieli oraz kondycji polskiej oświaty.

WZD wzywa wszystkich nauczycieli, także niezrzeszonych, do udziału w akcjach protestacyjnych w przypadku zagrożenia Karty Nauczyciela i nabytych uprawnień pracowniczych.

 

Przewodniczący WZD SKOiW

NSZZ „Solidarność”

Teresa Misiuk