Stanowisko 1/2010
poniedziałek, 07 czerwca 2010 07:40

Gdańsk, 21 maja 2010 roku

 

Stanowisko nr 1/2010

Walnego Zebrania Delegatów
Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

w sprawie podniesienia nakładów na oświatę

z dnia 21 maja 2010 roku

 

Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” domaga się od rządu RP stałego podnoszenia nakładów na zadania oświatowe do 5 % PKB tak, aby osiągnąć średni poziom obowiązujący w krajach Unii Europejskiej.

System finansowania zadań edukacyjnych powinien być oparty na analizie rzeczywistych kosztów zadań edukacyjnych. Powinien rekompensować całość kosztów ponoszonych na realizację tych zadań przez organy prowadzące, a często i rodziców.

 

Przewodniczący WZD SKOiW

NSZZ „Solidarność”

Teresa Misiuk