NSZZ "Solidarność" Oświaty i Wychowania w Rzeszowie - Akty prawne
Regulamin OM
wtorek, 27 października 2015 14:13

Regulamin Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Rzeszowie
pobierz Regulamin >>>

 
Uchwała finansowa
poniedziałek, 07 kwietnia 2014 19:39

Uchwała Finansowa określa zasady finansowania wewnątrz związku. Tylko Krajowy Zjazd Delegatów może zmieniać treść uchwały. Ostatnie zmiany zostały wprowadzone podczas XXVI KZD.

Uchwała zawiera:

 
Ordynacja wyborcza
poniedziałek, 07 kwietnia 2014 19:20

Ordynacja wyborcza NSZZ "Solidarność" to zbiór przepisów regulujących sposób przeprowadzania wyborów we wszystkich strukturach związku. Ordynacja reguluje zasady:

 • tworzenia zakładowych komisji wyborczych
 • tworzenia i zadań komisji skrutacyjnych
 • tworzenia i zadań komsji mandatowo-wyborczych
 • porządku posiedzeń wyborczych
 • zgłaszania kandydatów
 • przeprowadzania wyborów poza zebraniem
 • tworzenia Krajowej Komisji Wyborczej
 • wyboru kandydatów na Krajowy Zjazd Delegatów
 • sposobu liczenia głosów, przeliczania głosów na mandaty

  dokument:   ORDYNACJA WYBORCZA 2013. pdf >>>
 
Wniosek o nadanie Medalu KEN
piątek, 04 listopada 2011 20:29

Wniosek o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej

 
Ustawa o systemie oświaty
poniedziałek, 07 czerwca 2010 07:20

USTAWA
z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty

(tekst ujednolicony - zawiera zmiany wprowadzone ustawą z dnia 2 lipca 2004 r.,
która weszła w życie z dniem 21 sierpnia 2004 roku - Dz. U. z 2004 roku Nr 173, poz. 1808)

Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa; kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka. Nauczanie i wychowanie - respektując chrześcijański system wartości - za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.

Pełny tekst dostępny na stronie MENIS: http://www.menis.pl/prawo_oswiatowe.html

 
Ustawa o związkach zawodowych
wtorek, 25 maja 2010 09:57
USTAWA
z dnia 23 maja 1991 r.
o związkach zawodowych.


Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 1.
1. Związek zawodowy jest dobrowolną i samorządną organizacją ludzi pracy, powołaną do reprezentowania i obrony ich praw, interesów zawodowych i socjalnych.
2. Związek zawodowy jest niezależny w swojej działalności statutowej od pracodawców, administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz od innych organizacji.
3. Organy państwowe, samorządu terytorialnego i pracodawcy obowiązani są traktować jednakowo wszystkie związki zawodowe.
Więcej…
 
Wnioski
niedziela, 21 października 2012 18:52

Pobierz WNIOSEK O NADANIE ORDERU LUB ODZNACZENIA >>
Pobierz ZAPYTANIE O UDZIELENIE INFORMACJI O OSOBIE >>
Pobierz
WNIOSEK O NADANIE MEDALU KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ >>
Pobierz Informacje o trybie składania wniosków >>

 
Statut NSZZ "Solidarność"
poniedziałek, 13 czerwca 2011 18:24

STATUT NSZZ "Solidarność"

Preambuła

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” powołany w Polsce w wyniku protestu robotniczego i utworzony na podstawie porozumienia zawartego dnia 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową, opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej, prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych.

Treść Statutu   >>

 
Karta Nauczyciela
wtorek, 25 maja 2010 10:07

USTAWA
z dnia 26 stycznia 1982 r.
Karta Nauczyciela

(Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706)

ogłoszono dnia 8 czerwca 2006 r. obowiązuje od dnia 1 lutego 1982 r. historia od dnia 7 lipca 2003 r.

 

Mając na względzie doniosłą rolę oświaty i wychowania w Rzeczypospolitej Polskiej, pragnąc dać wyraz szczególnej randze społecznej zawodu nauczyciela zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami, otwierając niniejszą ustawą drogę do dalszych uregulowań prawnych systemu edukacji narodowej, stanowi się, co następuje...

 

Pełny tekst ustawy:     http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=2