Organizacja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania w Rzeszowie
sobota, 25 marca 2017 14:09

Informacja z prac grup roboczych do spraw: awansu zawodowego nauczycieli, czasu i warunków pracy, finansowania oświaty oraz płac nauczycieli z 21. marca 2017 r.

Było to kolejne robocze spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele wszystkich podmiotów uczestniczących oraz wszystkich grup roboczych jednocześnie. Z tego powodu komfort pracy był niezadowalający. Przełożyło się to niestety na przebieg obrad.
Na samym początku przedstawiciele Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” wyrazili ogromne niezadowolenie z dotychczasowego sposobu prowadzenia prac grup roboczych w ramach Zespołu ds. statusu zawodowego nauczycieli i pracowników oświaty, łamania regulaminu prac Zespołu w zakresie przesyłania materiałów, rejestrowania przebiegu spotkań, wcześniejszej jednostronnej zmiany terminu posiedzenia, co spowodowało nawet do braku naszego uczestnictwa 6. marca br.
więcej na stronie KSOiW >>>

 
sobota, 25 marca 2017 13:59

 
piątek, 24 marca 2017 17:20

KOMUNIKAT KSOiW NSZZ „Solidarność” z obrad Prezydium Rady KSOiW w dniach 21-22 marca br. i spotkania z Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

NSZZ „Solidarność” nie popiera akcji protestacyjnej zapowiadanej na 31 marca br., ponieważ Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” nadal jest w trakcie negocjacji z rządem RP i oczekuje realizacji ustaleń w sprawie podwyżek płac w oświacie ze spotkania z premier Beatą Szydło w listopadzie ub. roku. W trakcie negocjacji NSZZ „Solidarność” sprzeciwiła się pomysłowi wprowadzenia kolejnych stopni awansu zawodowego. Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” zadeklarowało, że będzie wspierało działania Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania.

więcej na stronie KSOiW >>

 
sobota, 18 marca 2017 21:15

Informacja z prac grup roboczych do spraw czasu i warunków pracy nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli z 15. marca 2017 r.

W gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej odbyły się dwa robocze, następujące po sobie, spotkania wymienionych grup roboczych. Podczas momentami żywiołowych dyskusji doszło do wymiany poglądów z zakresu wpisania do ustawy Karta Nauczyciela nauczycieli specjalistów i określania ich pensum dydaktycznego.

Inny dyskutowany problem dotyczył wpisania do ustawy ustalania zasad wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących, w ramach stosunku pracy, obowiązki określone dla stanowisk o różnym obowiązkowym wymiarze. Także zajęto się kwestią ustalenia pensum nauczycieli niepełnosprawnych.

więcej na stronie KSOiW >>>

 
niedziela, 26 lutego 2017 11:14

Serdecznie zapraszam do włączenia się w akcję pomocy finansowej dla Domu Prafialnego w Drohobyczu

Poprawiony: sobota, 18 marca 2017 20:02
 
niedziela, 19 lutego 2017 22:20

KOMUNIKAT Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z obrad Rady KSOiW w dniach 16-17 lutego br.

Rada KSOiW NSZZ „Solidarność” domaga się dalszego wzmocnienia kompetencji kuratorów oświaty w zakresie zatwierdzania arkuszy organizacyjnych i w konkursach na dyrektorów szkół. NSZZ „Solidarność” przedstawiło MEN propozycje wzrostu wynagrodzeń w oświacie. Uczestnicząca w obradach Rady poseł  Marzena Machałek – zastępca przewodniczącego sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży – zadeklarowała pomoc w sprawie doprecyzowania zapisów w Karcie Nauczyciela w celu całkowitego wyeliminowania tzw. godzin karcianych.

KOMUNIKAT na stronie KSOiW >>>

 
wtorek, 14 lutego 2017 18:26

Komunikat z posiedzenia Podkomisji stałej ds. kształcenia zawodowego (8 lutego 2017 r.) i Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży (9 lutego 2017 r.)- informacja NIK o wynikach kontroli systemu szkolnictwa zawodowego w latach 2012-2015 oraz informacji o przebiegu i wynikach egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w 2016 r.

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży /ENM/ rozpatrzyła Informację Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli systemu szkolnictwa zawodowego wraz ze stanowiskiem Ministra Edukacji Narodowej - szczegółowe informacje NIK i MEN znajdują się w załącznikach. Informację przedstawił wiceprezes NIK – Mieczysław Łuczak. Celem kontroli NIK była ocena skuteczności systemu szkolnictwa zawodowego dla młodzieży. W wyniku przeprowadzonej w latach 2012-2015 kontroli wykazano niewystarczające przygotowanie samorządów powiatowych do zapewnienia prawidłowych warunków i infrastruktury do kształcenia zawodowego (40% skontrolowanych samorządów), wysoki stopień bezrobocia wśród absolwentów szkół zawodowych (ponad 41%), brak korelacji pomiędzy oczekiwaniami rynku i pracodawców a osiąganym rezultatem programu kształcenia oraz brak należytej bazy dydaktycznej (1/3 skontrolowanych przypadków). Przedstawiono również informację o kosztach kształcenia zawodowego (ok. 7,5 mld złotych rocznie), z tego ok 96% jest finansowane z subwencji oświatowej. Zwrócono uwagę na znikomy udział sektora gospodarki (firm) zaangażowanego w finansowanie kształcenia zawodowego, co powinno stać się podstawą rozwoju szkolnictwa zawodowego. Zwrócono uwagę na duże rozbieżności pomiędzy kosztami kształcenia jednego ucznia w zawodowych szkołach samorządowych (od 6,4-7,0 tyś. złotych), a w szkołach resortowych (18,5-24,4 tyś. złotych).

więcej na stronie KSOiW >>

 
poniedziałek, 13 lutego 2017 21:15

Projekt rozporządzenia w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Koleżanki i Koledzy,

w załączeniu przekazuję przesłany do konsultacji projekt rozporządzenia MEN: nw sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Bardzo proszę o przesyłanie uwag i opinii najpóźniej do 16 lutego 2017 r. na adres KSOiW:

Pozdrawiam

Ryszard Proksa

Przewodniczący KSOiW NSZZ "Solidarność”


zał_rozporz.pdf

projekt_dotacja.pdf
dotacja_uzasad.pdf

dotacja_osr.pdf
 
poniedziałek, 13 lutego 2017 21:11

Komunikat z obrad Grupy roboczej do spraw czasu i warunków pracy nauczycieli - powołanej przez Zespół do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty Warszawa, 3 lutego 2017 r.

Standardy zatrudnienia nauczycieli, pensum specjalistów, przywrócenie przepisów emerytalnych obejmujących pedagogów, które obowiązywały przed 1 stycznia 2009 roku, wprowadzenie jednoznacznych zmian kontrowersyjnego już art. 42 ust. 2, wyposażenie stanowisk pracy nauczycieli, ujednolicenie czasu zajęć specjalistycznych i zajęć rozwijających uzdolnienia oraz zajęć dydaktyczno-wyrównawczych - to najważniejsze postulaty zgłoszone przez przedstawicieli Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" podczas prac tej grupy.

więcej na stronie KSOiW >>>

 
poniedziałek, 06 lutego 2017 20:27

Komunikat z posiedzenia Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty, które odbyło się 30 stycznia 2017 roku w CPS Dialog w Warszawie.

Zakończenie prac Zespołu przewiduję na koniec marca, w kwietniu dalsze konsultacje społeczne przedstawionych propozycji zmian prawa oświatowego, tak aby jak najszybciej zostały one skonkretyzowane w stosownych aktach prawnych i weszły w życie – takimi słowami minister edukacji narodowej Anna Zalewska rozpoczęła kolejne posiedzenie Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty. Tematem przewodnim tego spotkania przedstawicieli związków zawodowych, samorządów terytorialnych i ministerstw był status zawodowy dyrektora szkoły, nauczycieli i innych pracowników oświaty wykonujących pracę bezpośrednio z dziećmi.

więcej na stronie KSOiW >>>

 
poniedziałek, 06 lutego 2017 20:21

Chcemy kryterium stażowe połączyć z emeryturami pomostowymi

Chcemy kryterium stażowe, które jest dla ludzi, którzy ciężko pracowali, połączyć z emeryturami pomostowymi, wygaszanymi na mocy ustawy przyjętej przez rząd PO-PSL. I będziemy nad tym pracować mówi Piotr Duda, przewodniczący Solidarności, w rozmowie z Ewą Zarzycką.

więcej na stronie Komisji Krajowej:

 
poniedziałek, 16 stycznia 2017 21:30

XXVII Spotkanie Opłatkowe Solidarności Oświatowej

 

ZDJĘCIA >>>

FILM z mszy św. w intencji członków rzeszowskiej Solidarności >>>

Już szósty raz w Zespole Szkół nr 2 w Rzeszowie w miłej, rodzinnej atmosferze odbyło się XXVII Spotkanie Opłatkowe, którego organizatorem była Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Rzeszowie. Mimo śnieżnej, zimowej aury w dniu 14 stycznia 2017 roku 220 osób spotkało się, aby pokolędować, połamać się opłatkiem i złożyć sobie noworoczne życzenia.
Wśród zaproszonych gości byli: Ksiądz Biskup Edward Białogłowski, podkarpaccy posłowie: Wojciech Buczak i Krystyna Wróblewska, ks. prałat Stanisław Słowik – dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej, ks. dr. Janusz Podlaszczak – Diecezjalny Duszpasterz Nauczycieli, Podkarpacki Kurator Oświaty Małgorzata Rauch, Ryszard Proksa Przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, przedstawiciele Marszałka Województwa Podkarpackiego Jerzy Cypryś i Barbara Pelczar-Białek, Wicestarosta Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego – Bernadeta Frysztak, przedstawiciel Prezydenta Miasta Rzeszowa Henryk Wolicki, Mirosław Kwaśniak – Przewodniczący Komisji Edukacji i Radny Miasta Rzeszowa, Bogumiła Stec-Świderska – Wiceprzewodnicząca Zarządu Regionu Rzeszowskiego, członkowie Solidarności tj.: dyrektorzy, nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni placówek oświatowych, emeryci, sympatycy „Solidarności” oraz uczniowie.

Więcej…
 
czwartek, 19 stycznia 2017 15:55

Komunikat z obrad grup roboczych do spraw: wynagradzania nauczycieli oraz innych pracowników oświaty, a także finansowania oświaty.

Komunikat z obrad grup roboczych do spraw: wynagradzania nauczycieli oraz innych pracowników oświaty a także finansowania oświaty powołanych przez Zespół do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty - 12. stycznia 2017 r.

Gwarancji poziomu wynagradzania nauczycieli, rekonstrukcji systemu płac, który uwzględniałby mechaniczny automatyzm w jego kształtowaniu z uwzględnieniem obiektywnych wskaźników makroekonomicznych, urealnienia uposażeń pedagogów do rzeczywistych kwot przez nich otrzymywanych, zmian w systemie finansowania oświaty, to najważniejsze z postulatów poruszonych przez przedstawicieli krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" podczas gorących momentami obrad grup roboczych w ramach Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty.

więcej na stronie KSOIW >>>

 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 1 z 32