Organizacja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania w Rzeszowie
sobota, 21 kwietnia 2018 15:45

WZD Regionalnej Sekcji  20.04.2018 r.

W dniu 20 kwietnia 2018 r. w sali konferencyjnej Zarządu Regionu Rzeszowskiego odbyło się Zebranie Delegatów Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie. Podczas obrad podsumowano dotychczasową działalność Związku i wybrano władze na nową kadencję 2018-2022. Przewodniczącą Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ" Solidarność" w Rzeszowie została ponownie Bogusława Buda, która na 22 głosy otrzymała 21. Wybrano także 15-osobową Radę Regionalnej Sekcji Oświaty NSZZ "Solidarność" oraz Prezydium, w skład którego weszli: Dariusz Zięba – wiceprzewodniczący, Katarzyna Milcarek-Mróz – sekretarz, Agnieszka Galos – członek. Ponadto na Walny Zjazd Delegatów Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania, który odbędzie się 17 i 18 maja br. w Ostrowcu Świętokrzyskim, wybrano 3 delegatów tj. Bogusławę Budę, Agnieszkę Galos i Dariusza Ziębę. Podczas dyskusji zebrani poruszali bolące sprawy „podwyżki” dla nauczycieli oraz płacy w oświacie i przyjęli 3 stanowiska tj.: ws. podwyżki płac dla nauczycieli, ws. przedemerytalnej ochrony stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania i ws. nauczania języka łacińskiego. Regionalna Sekcja OiW podjęła działanie ws. przekazania Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego w Rzeszowie argumentów za nową strukturą płac dla nauczycieli powiązanych z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej, bo przecież nauczyciele to grupa zawodowa, która w sposób oczywisty przyczynia się do wzrostu poziomu gospodarczego w naszej Ojczyźnie i ma pełne prawo z tego postępu gospodarczego korzystać.
Zdjęcia: Bogusława Buda, Damian Strączyk

 
środa, 11 kwietnia 2018 21:07

KOMUNIKAT Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z obrad Prezydium Rady KSOiW 10 kwietnia 2018 r.

Prezydium KSOiW omówiło plan działań Związku w sprawie realizacji postulatów NSZZ „Solidarność” kierowanych do Rządu RP. Nasz Związek wezwał Rząd RP do konstruktywnego dialogu ze stroną związkową. W przypadku braku satysfakcjonujących efektów negocjacji w terminie do 30 kwietnia 2018 r. nasz Związek podejmie akcję protestacyjną.

NSZZ „Solidarność” domaga się znaczącego wzrostu płac w oświacie oraz powiązania systemu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych we wszystkich typach szkół  i placówek z przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej.

Ponadto nasz Związek postuluje wzrost nakładów budżetowych na oświatę, poprawę systemu wynagradzania pracowników administracji i obsługi szkół i podwyższenie wynagrodzeń pracowników nadzoru pedagogicznego zatrudnionych w kuratoriach oświaty.

Wprowadzenie niekorzystnych zmian ustawowych (m.in. dotyczących awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli),  brak postępów w rozmowach w sprawie podwyżek płac i nowego systemu wynagradzania nauczycieli powoduje niezadowolenie członków NSZZ „Solidarność”. Prezydium KSOiW opracowało harmonogram ewentualnych działań protestacyjnych.

Prezydium zaapelowało do wszystkich regionalnych sekcji oświaty i wychowania o pilne nawiązanie współpracy z kuratorami oświaty w celu wypracowania procedur opiniowania arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych. Współpraca ta jest konieczna, aby opinie  struktur naszego Związku do arkuszy organizacyjnych docierały do organu nadzoru pedagogicznego i były brane pod uwagę przez ten organ.

Więcej…
 
wtorek, 10 kwietnia 2018 21:04

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkól publicznych przedszkoli

Download this file (1111rozporzadzenie_men_organizacja_szkol_i_przedszkoli_publicznych.pdf) rozporządzenie_men_organizacja_szkol_i_przedszkoli_publicznych.pdf

 
Audycja w Radiu Rzeszów
środa, 28 marca 2018 19:11

Głosem związków  26.03.2018 r.

Click to download in MP3 format (6.31MB)

 
środa, 28 marca 2018 19:19

Podwyżki dla nauczycieli od 1 kwietnia – podpisane rozporządzenie

Wczoraj, 26 marca br. zostało podpisane rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Dokument skierowano do publikacji, wchodzi on w życie 1 kwietnia br.

Zgodnie z przepisami  ustawy Karta Nauczyciela, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy oraz po zasięgnięciu opinii Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego określa w drodze rozporządzenia corocznie wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

WIĘCEJ NA STRONIE KSOiW >>>

 

Organizacji Międzyzakładowej

Pracowników Oświaty i Wychowaniaw Rzeszowie

Rzeszów, 23 marca 2018 rok

 


ZDJĘCIA - Grażyna Skawina

W dniu 23 marca 2018 roku Delegaci Walnego Zebrania Organizacji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania w Rzeszowie ponownie wybrali Bogusławę Budę na Przewodniczącą w kadencji 2018 - 2022. Otrzymała 97 głosów na 106 obecnych delegatów, co jest dowodem uznania dla jej pracy i kierunku dalszej służby dla Związku. Delegaci podczas WZD, które trwało 5 godzin, wybrali członków: komisji międzyzakładowej, międzyzakładowej komisji rewizyjnej, delegatów na Walne Zebranie Regionu Rzeszowskiego i Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność". Na WZD dyskutowano o aktualnych   problemach w oświacie i przyjęto uchwały i stanowisko ws. płac nauczycieli.

SPRAWOZDANIE:

W dniu 23 marca 2018 odbyło się Walne Zebranie Delegatów Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania  NSZZ „Solidarność”, w trakcie którego podsumowano kadencję 2014-2018 oraz dokonano wyboru władz na kadencję 2018-2022.

Zebranie otworzyła Przewodnicząca OM POiW NSZZ „S” Bogusława Buda. Po przywitaniu delegatów nastąpił wybór przewodniczącego zebrania oraz innych gremiów potrzebnych do jego sprawnego przeprowadzenia (protokolantów, komisji skrutacyjnej oraz komisji uchwał i wniosków). Po ich ukonstytuowaniu rozpoczęła się część merytoryczna.

Pierwszym ważnym merytorycznie punktem Zebrania było sprawozdanie z działalności  Komisji Międzyzakładowej w mijającej kadencji. Okazała się ona niezwykle pracowita i trudna, przede wszystkim z racji zmian oświatowych, które Ministerstwo Edukacji Narodowej rozpoczęło wprowadzać od 2015 roku. Zmiany te z jednej strony narzuciły nowe obowiązki na przewodniczących komisji zakładowych, z drugiej- przyczyniły się do wystąpienia nowych problemów pracowniczych.

Więcej…
 
środa, 21 marca 2018 21:07

Rekrutacja trenerów została przedłużona

fot. Fotolia.com

Zespół projektu „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego” informuje, że poszukiwania trenerów, którzy zostaną przygotowani do pełnienia roli trenera-koordynatora wsparcia szkół realizujących działania w zakresie doradztwa zawodowego nadal trwają.

Więcej…
 
środa, 21 marca 2018 21:04

Pytania Posła Mosińskiego do MEN.

Szanowni Państwo,

w imieniu Jana Mosińskiego, Posła na Sejm RP, w załączeniu przesyłam Państwu kopię zapytania poselskiego oraz kopię odpowiedzi z Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie sytuacji płacowej pracowników oświaty.

Pozdrawiam

Ryszard Proksa

Przewodniczący KSOiW

NSZZ "Solidarność"

Jan Mosiński (ur. 19 grudnia 1956 w Lubinie[1]) – polski: działacz związkowy, polityk i samorządowiec. Długoletni przewodniczący zarządu Regionu Wielkopolska Południowa NSZZ „Solidarność”, od 1992 do 2002 członek prezydium Komisji Krajowej, poseł na Sejm VIII kadencji.

Download this file (Odpowiedź na zapytanie nr 6703.(2011134_1676225).pdf)Odpowiedź na zapytanie nr 6703.(2011134_1676225).pdf
355 kB
Download this file (Zapytanie nr 6703.pdf)Zapytanie nr 6703.pdf
157 kB
 
wtorek, 20 marca 2018 18:18

Emerytury nauczycielskie.

 

Szanowni Państwo,

w związku z nieprawdziwymi informacjami zamieszczonymi w artykułach prasowych, m.in. w Gazecie Wyborczej (z dnia 6 marca i 14 marca 2018 r. autorstwa Leszka Kostrzewskiego) w sprawie przechodzenia nauczycieli na wcześniejszą emeryturę bez względu na wiek na podstawie art. 88 KN, w celu rozwiania wątpliwości i uniknięcia niepotrzebnego niepokoju w środowisku zainteresowanych nauczycieli, poniżej załączamy dwa opracowania prawne, zamieszczone na łamach “Przeglądu Oświatowego”, które szczegółowo wyjaśniają tę kwestię.
Pozdrawiam
Ryszard Proksa

Download this file (PO nr 6_2018.pdf)PO nr 6_2018.pdf
199 kB
Download this file (POnr13_2017 str 10-11.pdf)POnr13_2017 str 10-11.pdf
1421 kB
A A A

Emerytury nauczycielskie.

Szanowni Państwo,
w związku z nieprawdziwymi informacjami zamieszczonymi w artykułach prasowych, m.in. w Gazecie Wyborczej (z dnia 6 marca i 14 marca 2018 r. autorstwa Leszka Kostrzewskiego) w sprawie przechodzenia nauczycieli na wcześniejszą emeryturę bez względu na wiek na podstawie art. 88 KN, w celu rozwiania wątpliwości i uniknięcia niepotrzebnego niepokoju w środowisku zainteresowanych nauczycieli, poniżej załączamy dwa opracowania prawne, zamieszczone na łamach “Przeglądu Oświatowego”, które szczegółowo wyjaśniają tę kwestię.
Pozdrawiam
Ryszard Proksa
Attachments:
Download this file (PO nr 6_2018.pdf)PO nr 6_2018.pdf [ ] 199 kB
Download this file (POnr13_2017 str 10-11.pdf)POnr13_2017 str 10-11.pdf [ ] 1421 kB
 
wtorek, 20 marca 2018 18:14

Projekt rozporządzenia MKiDN w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych.

Koleżanki i Koledzy,

w załączeniu przekazuję przesłany do konsultacji projekt rozporządzenia MKiDN: w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych, placówek kształcenia artystycznego i placówek doskonalenia nauczycieli.

Bardzo proszę o przesyłanie uwag i opinii najpóźniej do 27 marca  2018 r. na adres KSOiW:

Pozdrawiam

Ryszard Proksa

Przewodniczący KSOiW NSZZ "Solidarność”

Download this file (osr_mkidn18.pdf)osr_mkidn18.pdf
355 kB
Download this file (rozp_mkidn18.pdf)rozp_mkidn18.pdf
331 kB
Download this file (uzasad_mkidn18.pdf)uzasad_mkidn18.pdf
180 kB
 
niedziela, 11 marca 2018 21:20

Szkolnictwo zawodowe- prezentacje.

W załączeniu przekazuję prezentacje Ministerstwa Edukacji Narodowej przedstqawione podczas ostatniego posiedzenia plenarnego Rady Dialogu Społecznego. Proszę o odniesienie się do przedstawionych  informacji.

Informacje proszę przesyłać na adres:



Pozdrawiam

Roman Laskowski

Członek Prezydium KSOiW

NSZZ "Solidarność"

Download this file (Biznes dla szkół. Szkoły dla biznesu. P. Minister M. Machałek. 16.02.2018 r..ppt)Biznes dla szkół. Szkoły dla biznesu. P. Minister M. Machałek. 16.02.2018 r..ppt
1286 kB
Download this file (Pracodawca w kształceniu zawodowym. Piotr Bartosiak. 16.02.2018 r..ppt)Pracodawca w kształceniu zawodowym. Piotr Bartosiak. 16.02.2018 r..ppt
1583 kB
 
czwartek, 08 marca 2018 22:40

KOMUNIKAT Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z obrad Prezydium Rady KSOiW w dniu 5 marca 2018 r.

Warszawa, 5.03.2018 r.

Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” ponowiło żądanie  podjęcia niezwłocznych negocjacji w sprawie podwyższenia uposażeń i uproszczenia  systemu płac nauczycieli oraz jego skorelowania z przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej. Członkowie Prezydium negatywnie zaopiniowali projekt kryteriów oceny pracy nauczyciela.

Komunikat na stronie KSOiW >>>

 
czwartek, 08 marca 2018 22:34

Głównym tematem spotkania były kryteria oceny pracy nauczyciela. Na wstępnie minister edukacji narodowej Anna Zalewska potwierdziła, iż na wniosek związkowców będzie dążyć do powstania zespołu ds. zmian w systemie finansowania oświaty i wynagradzania nauczycieli. Zapowiedziała, że w czwartek spotka się w tej sprawie z minister finansów Teresą Czerwińską.

Komunikat na stronie KSOiW >>>

 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 1 z 37